Dzina labukhu: CHIKHULUPILIRO; Mmaphunziro okwana 10

Olemba: Sayyed Riyadh Al-Hakim

Mtathauziri: Khamis Said

Kutsindikizika koyamba: 2015

Chiwerengero: 1000

Ofalitsa: Dar al helal

ISBN: 978-964-8276-63-3

 

pdf