نام كتاب:  گفتگوهای فقهی

تأليف: سيد عبدالهادی حکیم

چاپ  : ششم / ١٣٨8 هـ.ش  ١٤٣١ هـ.ق

تيراژ:  3٠٠٠ نسخه

ISBN  :  9-87-8276-964-978

 

pdf