نام كتاب:  پندهای پدرانه

تأليف: سید محمدسعید حکیم

چاپ  : چهارم / ١٣٨4 هـ.ش  ١٤26 هـ.ق

تيراژ:  5٠٠٠ نسخه

ISBN  :  4-40-8276-964-978

 

pdf