نام كتاب:  درس هاى آموزش در اصول عقايد

تأليف: سيد رياض حكيم

مترجم: ابراهيم نداف

چاپ  : چهارم/ ١٣٨٩ هـ.ش  ١٤٣١ هـ.ق

تيراژ:  ١٠٠٠٠ نسخه

ISBN  :  1-67-8276-964-978

 

pdf