Sunan Littafi: Ak'ida a Cikin Darussa Goma

Mawallafi Sayyid Riyad Hakim

Kula Da Tarjama: Munir Muhammad Sa'id

Sake Dubawa: Hafiz Muhammad Sa'id Bugu Na farko

Mabuga: Fadhil

Adadi Kwafi: 5000

Tarihin Bugu: 1433 H. 2012 M, 1391 H.Sh Mai

Yad’awa Darul Hilal

ISBN: Lambar Wallafa: 978 – 964 – 8276 – 92 – 3

 

pdf

Sunan Littafi: Tsararrun Darussa Cikin Fik'ihun Musulunci

Mawallafi: Sayyid Riyad Hakim

Kula Da Tarjama: Munir Muhammad Sa'id

Sake Dubawa: Hafiz Muhammad Sa'id Bugu Na farko

Mabuga: Fadhil

Adadi Kwafi: 1000

Tarihin Bugu: 1433 H. 2012 M, 1391 H.Sh

Mai Yad’awa: Darul Hilal

ISBN: 978 – 964 – 8276 – 91 – 6

 

 

pdf