نام كتاب:  کاوشی در اصول عقاید

تأليف: سید محمدسعید حکیم

مترجم : محمد مهدی رضایی

چاپ  : دوم / ١٣94 هـ.ش 

تيراژ:  5٠٠٠ نسخه

ISBN  :  5-36-6992-600-978

 

pdf